Vilkår & betingelser

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået anden skriftlig aftale mellem dig som køber og DANFA v/Finn Andreas Nielsen.

Der tages forbehold for eventuelle programmerings- og tastefejl.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra DANFA v/Finn Andreas Nielsen.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra DANFA v/Finn Andreas Nielsen side, er denne af vejledende art. DANFA v/Finn Andreas Nielsen indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Leveringstidspunkt og transport.
Levering af varer fra DANFA v/Finn Andreas Nielsen anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Udleveringen bekræftes af leverings kvittering fra Transportfirmaet.

Forsendelsen af varer sker med eksternt Transportfirma. Leveringstid 3-4 uger.
Alle priser er eksl. moms, levering og montering.
Risikoen for varer købt af DANFA v/Finn Andreas Nielsen overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Sælger er ansvarsfri, hvis manglende opfyldelse af aftalen skyldes uforudsete omstændigheder, herunder uroligheder, beslaglæggelse, valutarestriktioner, im- eller eksportforbud, strejke, lock-out, brand, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse med eller mangler ved leverancer fra leverandører forårsaget af nogle af de nævnte omstændigheder.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, uden ubegrundet ophold, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Enhver af parterne er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for rimelig tid bliver umulig på grund af de nævnte omstændigheder.

Tvistninger i anledning af leverancen og/eller aftalen skal afgøres efter sø og handlelsretten Danmark